V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

Regulamin uczestnictwa 
 V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w V konferencji Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia, który odbędzie się w dniach 27-28 października 2023 r., zwanym dalej „Konferencją”.

2. Organizatorem jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712-24-12-888 zwane dalej „Organizatorem”.

3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://zakazneireumatologia.pl/

4. V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia jest ogólnopolskim, dwudniowym spotkaniem naukowym i edukacyjnym, zorganizowanym w formie wykładów i dyskusji, w formule spotkania hybrydowego, co oznacza, że część uczestników uczestniczyć w niej będzie stacjonarnie, natomiast część uczestników online.

5. Konferencja odbywać się będzie w sali konferencyjnej zorganizowanej w jednym z warszawskich hoteli gdzie uczestniczyć w niej będą osoby, które wykupią uczestnictwo stacjonarne. Konferencja będzie także transmitowana do uczestników, którzy wykupią uczestnictwo online. Niektóre wykłady mogą zostać wcześniej nagrane i wyemitowane w trakcie konferencji. Dyskusje poprowadzone zostaną z sali konferencyjnej.

6. Dostęp do części prezentowanych treści będzie również możliwy w trakcie i po zakończeniu konferencji, w lokalizacji internetowej określonej przez Organizatora.

7. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze, niezależnie od specjalizacji posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ), studenci medycyny oraz osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Z tego względu w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ lub numeru legitymacji studenckiej.

8. Uczestnik będzie mógł w trakcie Konferencji uczestniczyć w wykładach oraz dyskusjach (pytania zadane na czacie zostaną przedstawione Wykładowcom w Prezydium).

9. Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w wykładach sponsorowanych, wywiadach, komentarzach przygotowanych przez sponsorów, a także firmy reprezentujące branżę medyczną.

10. Za udział w konferencji – wykładach i dyskusjach – spełniających wymogi Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej, Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne. Certyfikat za udział w konferencji Organizator przekaże Uczestnikowi po zakończeniu konferencji w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Certyfikat nie może zostać wydany w terminie wcześniejszym. Student medycyny może otrzymać certyfikat uczestnictwa (bez punktów edukacyjnych), na indywidualne życzenie. Prosimy o informację w tej sprawie na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl

11. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów edukacyjnych i wydawania certyfikatu przedstawiono w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rejestracja Uczestników i przetwarzanie danych osobowych

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konferencji może dokonać rejestracji poprzez:
 a. system rejestracji elektronicznej dostępny na stronie www.zakazneireumatologia.pl w zakładce „Opłaty”
 b. e-mail: sklep@czelej.com.pl pisząc w tytule nazwę konferencji. W treści e-mail należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon, nr PWZ oraz pełne dane do faktury (jeśli dotyczy).
 W przypadku studentów medycyny w treści e-mail należy podać: imię i nazwisko, numer legitymacji studenckiej, nazwę uczelni, wydział oraz adres mailowy. Liczba miejsc dla studentów ograniczona.

2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie/podanie danych obowiązkowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Po wypełnieniu formularza na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacja z danymi niezbędnymi do dokonania płatności lub w przypadku płatności on-line – potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.

4. W przypadku braku otrzymania informacji wskazanych w pkt. 3 §2, w ciągu 24 godzin, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl

5. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej Konferencji.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Uczestnik jest świadomy, że podanie danych w trakcie rejestracji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 Każdy Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w pracach organizacyjnych przy realizacji Konferencji.

7. W przypadku zgłoszeń grupowych Uczestnik oświadcza, że przesyłając dane zgłaszanych osób uzyskał ich zgodę na udział w Konferencji oraz na przekazanie ich danych osobowych do Organizatora w celu uczestnictwa w Konferencji.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych produktów własnych Organizatora poprzez wysyłkę newslettera, rozmowy telefoniczne, smsy jest dobrowolne.

9. Za odrębną zgodą Uczestnika, jego dane mogą być powierzane sponsorowi Konferencji, jako podmiotowi przetwarzającemu lub przekazywane jako administratorowi w celu realizacji marketingu usług własnych sponsora Konferencji wobec Uczestnika.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://zakazneireumatologia.pl/privacy

12. Warunki płatności oraz koszty uczestnictwa w Konferencji określa §3 Regulaminu. Aktualne ceny dostępne są również na stronie Konferencji w zakładce „Opłaty”.

§ 3. Warunki płatności oraz koszt uczestnictwa

1. Płatność możliwa jest przelewem bankowym tradycyjnym lub przelewem on-line, kartą płatniczą, kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU.pl.

2. Przelew bankowy należy wykonać w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia rejestracyjnego, ale nie później niż do dnia 21 października 2022 r. na rachunek bankowy o numerze: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin nr rachunku: 67 1540 1144 2114 6406 8224 0004, nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin, tytułem: Nazwa konferencji, imię i nazwisko uczestnika/firma

3. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy Organizatora.

4. Koszt uczestnictwa:

Informacje w zakładce OPŁATY

5. Opłata za uczestnictwo stacjonarne obejmuje*:

udział w wykładach

udział w dyskusjach

certyfikat uczestnictwa

wstęp na wystawę firm farmaceutycznych

przerwy kawowe, lunch i kolację

dostęp do nagrań z wykładów po Konferencji

*Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu

6. Opłata za uczestnictwo online obejmuje:

udział w wykładach online

udział w dyskusjach na żywo

certyfikat uczestnictwa

dostęp do nagrań z wykładów po Konferencji

7. Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Konferencji oraz inne koszty własne, Uczestnik stacjonarny pokrywa we własnym zakresie.

8. Sprzęt informatyczny i dostęp do sieci Internet w celu oglądania transmisji z Konferencji, Uczestnik online zapewnia we własnym zakresie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych dotyczących Konferencji.

10. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.

11. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji i wnieśli opłatę za uczestnictwo przed akcją promocyjną, nie mogą domagać się zwrotu całości lub części wniesionych opłat za uczestnictwo z uwagi na prowadzoną przez Organizatora akcję promocyjną.

12. Po dokonaniu płatności z tytułu udziału w Konferencji Organizator wystawi Uczestnikowi paragon. Na wyraźne życzenie Uczestnika tj. po podaniu „danych do faktury” wystawiona zostanie faktura VAT.

13. Ceny Usług Promocyjno-Reklamowych są ustalane indywidualnie w ramach oddzielnych umów handlowych.

§ 4. Punkty edukacyjne

1. Za udział w Konferencji, Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji.

2. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

  • w przypadku uczestnictwa stacjonarnego: osobista obecność na konferencji - rejestracja u organizatorów na początku konferencji, udział w wykładach i dyskusjach,
  • w przypadku uczestnictwa online: zalogowanie się na platformie, na której wydarzenie będzie transmitowane (poprzez kliknięcie linku aktywującego konferencję, użycie indywidualnego loginu i hasła dostępu) oraz udział zarówno w wykładach, jak i dyskusjach.

3. Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za udział w konferencji zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji.

§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa 

oraz zamiana uczestnictwa stacjonarnego na uczestnictwo online

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez przekazanie pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl Z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Rezygnacja udziału w Konferencji "NAZWA WYDARZENIA” + imię i nazwisko uczestnika.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji do 14 dni włącznie przed dniem Konferencji, Uczestnik otrzymuje zwrot 50% wpłaconej należności. W przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji w okresie poprzedzającym Konferencję krótszym niż 14 dni, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.

4. Uczestnik stacjonarny ma prawo do zamiany uczestnictwa stacjonarnego, uczestnictwem online do 14 dni przed dniem konferencji. Zamiana uczestnictwa jest możliwa poprzez przekazanie pisemnej informacji o zamianie do biura Organizatora na adres: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl z dopiskiem na kopercie/tytułem e-maila: Zamiana uczestnictwa stacjonarnego na uczestnictwo online w Konferencji „NAZWA WYDARZENIA” + imię i nazwisko uczestnika. W takim przypadku uczestnikowi będzie przysługiwał zwrot różnicy w opłacie, który nastąpi na konto przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o zamianie uczestnictwa stacjonarnego na uczestnictwo online.

5. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji.

6. Nieuiszczenie należności w przewidzianym terminie będzie skutkowało koniecznością zapłaty pełnej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

§ 7. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników (stacjonarnych), które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za szkody umyślnie spowodowane przez Organizatora.

2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za brak lub przerwy w transmisji Konferencji online spowodowane wadliwym działaniem sprzętu komputerowego lub łącza internetowego Uczestnika, jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za przerwy lub brak transmisji umyślnie spowodowane przez Organizatora.

3. Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

5. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie konferencji bez zgody Organizatora (uczestnictwo stacjonarne) oraz zabronione jest filmowanie i nagrywanie transmisji, a także udostępnianie linku do transmisji osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy Konferencji (uczestnictwo online).

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do zdjęć, nagrań wykonanych podczas Konferencji z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika bądź jego reprezentantów i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Organizatora.

7. Ustalenie powyższe dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Konferencji w trakcie swoich aktywności oraz wtedy gdy Uczestnik bądź jego reprezentant dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.

8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyemitowanych przed dniem cofnięcia niniejszej zgody.

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wpisów na czacie zamieszczonych podczas Konferencji i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Organizatora.

10. Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, identyfikatorów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych (uczestnictwo stacjonarne).

11. Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, loginów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych (uczestnictwo online).

12. Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jak również zmiany jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji bez podania przyczyny.

2. W takim przypadku Uczestnikom zwrócona zostanie cała należność wpłacona tytułem udziału Uczestnika w Konferencji w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o odwołaniu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły Konferencji hybrydowej na wydarzenie online (odwołanie uczestnictwa stacjonarnego) z powodu sytuacji epidemiologicznej. W takim przypadku Uczestnikom stacjonarnym zwrócona zostanie różnica pomiędzy opłatą za uczestnictwo stacjonarne i uczestnictwo online. Należność ta zostanie zwrócona w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o zmianie możliwości uczestnictwa w Konferencji.

4. W przypadku całkowitej rezygnacji uczestnika z udziału w Konferencji po przekroczeniu terminów, o których mowa w § 5 Organizator nie zwróci uiszczonej przez uczestnika opłaty za udział w Konferencji.

5. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Konferencji, zmianą jego terminu, miejsca, formuły lub poszczególnych punktów programu Konferencji.

6. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.