V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

V Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i dermatologia

Konferencja stacjonarna

Warszawa
27-28 października 2023